कृषी पंप वीज धोरण २०२०

ग्राहकाचा तपशील
ग्राहक क्रमांक स्थिती
ग्राहकाचे नाव
पत्ता
बिलिंग युनिट - विद्युत पुरवठा दिनांक
भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल आयडी
मंजूर भार रोहीत्र क्रमांक -
दर संकेत - मीटर क्रमांक -
देयकाचा तपशील
महिना चालू देय रक्कम थकबाकी निव्वळ देय रक्कम भरलेली रक्कम मागील पावतीचा दिनांक